[صفت]

issued

/ˈɪʃuːd/
غیرقابل مقایسه

1 صادره صادرشده

معادل ها در دیکشنری فارسی: صادره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان