[عبارت]

issue a statement

/ˈɪʃu ə ˈsteɪtmənt/

1 بیانیه صادر کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان