[صفت]

Israeli

/ɪzˈreɪli/
غیرقابل مقایسه

1 اسرائیلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسرائیلی
  • 1.Israeli Jews
    1. یهودیان اسرائیلی
[اسم]

Israeli

/ɪzˈreɪli/
قابل شمارش

2 اسرائیلی اهل اسرائیل

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسرائیلی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان