[اسم]

Israel

/ˈɪzriəl/
غیرقابل شمارش

1 اسرائیل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان