[فعل]

to jabber

فعل گذرا و ناگذر

1 تند و نامفهوم حرف زدن ور ور کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: ور ور کردن ور زدن وراجی کردن
[اسم]

jabber

قابل شمارش

2 ور ور

معادل ها در دیکشنری فارسی: ور ور ور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان