[اسم]

jack

/ʤæk/
قابل شمارش

1 جک (اتومبیل و ...) بالابر

معادل ها در دیکشنری فارسی: جک

2 سرباز (ورق بازی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرباز
the jack of hearts
سرباز دل

3 فیش (الکترونیک) مادگی (Jack)

4 جک (اسم کوچک مردانه) (Jack)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان