[صفت]

latent

/ˈleɪtnt/
غیرقابل مقایسه

1 پنهان نهفته، بالقوه

مترادف و متضاد lying hidden
  • 1. latent disease
    1 . بیماری پنهان (در کمون)
  • 2. These children have a huge reserve of latent talent.
    2 . این بچه ها اندوخته ای بزرگ از استعداد بالقوه دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان