[اسم]

lateness

/lˈeɪtnəs/
غیرقابل شمارش

1 دیرکرد تاخیر، دیری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان