[اسم]

locking pliers

/lˈɑːkɪŋ plˈaɪɚz/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انبر قفلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آچار قفلی انبر قفلی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان