[عبارت]

locked in battle

/lɑkt ɪn ˈbætəl/

1 به مدت طولانی با هم کشمکش داشتن درگیر بودن

  • 1.They are now locked in a custody battle over the three children.
    1. آنها اکنون بر سر حضانت سه بچه به مدت طولانی با هم کشمکش دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان