[اسم]

lyrebird

/ˈlaɪrbɜːrd/
قابل شمارش

1 مرغ چنگ

  • 1.The yrebird is a large Australian bird.
    1 . مرغ چنگ یک پرنده بزرگ استرالیایی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان