[صفت]

lyric

/ˈlɪrɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more lyric] [حالت عالی: most lyric]

1 غنایی موسیقیایی

  • 1.I enjoy reading and creating my own lyric poetry.
    1 . من از خواندن و سرودن اشعار غنایی لذت می‌برم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان