[صفت]

lyrical

/lˈɪɹɪkəl/
قابل مقایسه

1 غنایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: غنایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان