[اسم]

machine-made carpet

/məʃˈiːnmˌeɪd kˈɑːɹpɪt/
قابل شمارش

1 فرش ماشینی

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرش ماشینی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان