[اسم]

machine translation

/məʃˈiːn tɹænslˈeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ترجمه ماشینی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ترجمه ماشینی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان