[صفت]

machine-made

/məˌʃiːn ˈmeɪd/
غیرقابل مقایسه

1 ماشینی دستگاهی، ماشین‌ساخت

معادل ها در دیکشنری فارسی: چرخی ماشینی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان