[صفت]

machine-readable

قابل مقایسه

1 قابل استفاده یا پردازش توسط رایانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان