[اسم]

machine tool

/məˈʃiːn tuːl/
قابل شمارش

1 ماشین‌افزار ماشین‌ابزار

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماشین‌افزار ماشین‌ابزار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان