[اسم]

Madrid

/məˈdrɪd/
غیرقابل شمارش

1 مادرید [پایتخت اسپانیا]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان