[عبارت]

make a difference

/meɪk ə ˈdɪfərəns/

1 تاثیر مثبت گذاشتن تغییر مثبت ایجاد کردن

approving
  • 1.Marriage made a big difference in her life.
    1. ازدواج، تاثیر مثبتی در زندگی او گذاشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان