[فعل]

to make a date

/meɪk ə deɪt/
فعل گذرا
[گذشته: made a date] [گذشته: made a date] [گذشته کامل: made a date]

1 قرار گذاشتن قرار ملاقات ترتیب دادن

  • 1.We made a date for Friday.
    1. ما (برای) جمعه قرار گذاشتیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان