[عبارت]

make a dent in

/meɪk ə dɛnt ɪn/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کاهشی در اندازه یا مقدار چیزی ایجاد کردن اندازه یا مقدار چیزی را کاهش دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان