[عبارت]

make a deposit

/meɪk ə dəˈpɑzɪt/

1 (به حساب بانکی) پول واریز کردن در حساب بانکی پول گذاشتن، سپرده گذاشتن

  • 1.I’d like to make a deposit into my savings account.
    1. می‌خواستم به حساب پس‌اندازم پول واریز کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان