[اسم]

maneuver

/məˈnuvər/
قابل شمارش

1 مانور تمرین عملی

مترادف و متضاد move
  • 1.Reversing round a corner is one of the maneuvers you are required to perform in a driving test.
    1 . دور زدن یک نبش یکی از مانورهایی است که باید در امتحان رانندگی اجرا کنید.
[فعل]

to maneuver

/məˈnuvər/
فعل گذرا
[گذشته: maneuvered] [گذشته: maneuvered] [گذشته کامل: maneuvered]

2 مانور دادن با مهارت چیزی را حرکت دادن، با مهارت وارد جایی شدن

  • 1.to maneuver into a parking space
    1 . با مهارت وارد جای پارک شدن [با مهارت اتومبیل را پارک کردن]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان