[اسم]

manganese

/mˈæŋɡənˌiːz/
قابل شمارش

1 منگنز

معادل ها در دیکشنری فارسی: منگنز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان