[عبارت]

mark time

/mˈɑːɹk tˈaɪm/

1 درجا زدن (نظامی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: درجا زدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان