[قید]

markedly

/ˈmɑrkədli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مشخصا آشکارا

  • 1.Ellen had become markedly thinner.
    1. "الن" مشخصا لاغرتر شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان