[صفت]

molded

/mˈoʊldᵻd/
غیرقابل مقایسه

1 قالبی

معادل ها در دیکشنری فارسی: قالبی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان