[اسم]

mosquito

/məˈskiːt̬.oʊ/
قابل شمارش

1 پشه

  • 1.mosquito bites
    1 . گزش‌های پشه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان