[قید]

most of the time

/moʊst ʌv ðə taɪm/
غیرقابل مقایسه

1 بیشتر اوقات

  • 1.I feel hungry most of the time.
    1 . من بیشتر اوقات حس گرسنگی دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان