[عبارت]

not a cloud in the sky

/nɑt ə klaʊd ɪn ðə skaɪ/

1 هیچ ابری در آسمان نبودن هیچ مشکلی وجود نداشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان