[قید]

not

/nɑt/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 [قید منفی‌ساز]

معادل ها در دیکشنری فارسی: نه
 • 1."Come and play football, Dad." "Not now, Jamie."
  1. «بیا و فوتبال بازی کن، بابا.» «الان نه، جِیمی.»
 • 2.I like most vegetables but not cabbage.
  2. من بیشتر سبزیجات را دوست دارم، اما کلم را نه.
 • 3.I told you not to do that.
  3. بهت گفتم آن کار را نکن.
 • 4.It was Yuko who said that, not Richard.
  4. "یوکو" بود که آن حرف را زد، نه "ریچارد".
be + not
[منفی‌ساز]
 • 1. He's not as tall as his father.
  1. او به بلندقدی پدرش نیست.
 • 2. It isn't difficult.
  2. این (موضوع) مشکل نیست.
 • 3. It wasn't for you.
  3. برای تو نبود.
don't/didn't
[منفی‌ساز]
 • Don't you like her?
  آیا دوستش نداری؟
can't/couldn't
[منفی‌ساز]
 • I can't see from here.
  من نمی‌توانم از اینجا ببینم.
کاربرد واژه not
واژه not در فارسی معادل به‌خصوصی ندارد. این واژه در زبان انگلیسی یک منفی‌ساز است.
- واژه not به‌عنوان منفی‌ساز برخی افعال (.be, do, modal verbs, etc). مثال:
"?Don't you like her" (آیا دوستش نداری؟)
".I can't go" (نمی‌توانم بروم.)
".He's not as tall as his father" (او به قدبلندی پدرش نیست.)
- واژه not به‌عنوان منفی‌ساز جملات. مثال:
".It was Yuko who said that, not Richard" ("یوکو" بود که آن حرف را زد، نه "ریچارد".)
".I like most vegetables but not cabbage" (من بیشتر سبزیجات را دوست دارم، اما کلم را نه.)

2 حتی

not a…, not one…
حتی یک ...
 • 1. He didn't speak to me—not one word.
  1. او با من صحبت نکرد، حتی یک کلمه.
 • 2. Not one person came to hear him talk.
  2. حتی یک نفر هم برای گوش دادن به حرفش نیامد.

3 نه [قید منفی‌ساز]

 • 1."Can I throw this out?" "Certainly not."
  1. «می‌توانم این را دور بریزم؟» «قطعاً نه.»
 • 2."Does he know?" "I believe not."
  2. «آیا او می‌داند؟» «فکر کنم نه.»
 • 3."Is it ready?" "I'm afraid not."
  3. «آیا آماده است؟» «متأسفانه نه.»
 • 4."Some more?" "Not for me, thanks."
  4. «باز هم؟» «برای من نه، ممنون.»
 • 5."Will she be there?" "I hope not."
  5. «آیا او آنجا خواهد بود؟» «امیدوارم نباشد.»
not at all
نه اصلاً
 • "Will it bother you if I smoke?" "Not at all."
  «آیا اذیت می‌شوی اگر سیگار بکشم؟» «نه اصلاً.»
or not
یا نه
 • I don't know if he's telling the truth or not.
  نمی‌دانم که او دارد حقیقت را می‌گوید یا نه.
کاربرد واژه not به معنای نه
واژه not در این مفهوم معمولا برای پاسخ یا واکنش منفی نشان دادن به یک سوال به‌کار می‌رود و اغلب پس از افعالی مانند hope, expect, believe می‌آید و آن‌ها را منفی می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان