[عبارت]

nothing is too much trouble

/ˈnʌθɪŋ ɪz tu mʌʧ ˈtrʌbəl/

1 همیشه آماده کمک کردن بودن

  • 1.Nothing is ever too much trouble for her.
    1. او همیشه آماده کمک کردن است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان