[عبارت]

nothing of the kind

/ˈnʌθɪŋ ʌv ðə kaɪnd/

1 اینطور نبودن

  • 1.It was supposed to be a gourmet meal, but it was nothing of the kind.
    1. قرار بود یک وعده غذای مفصل و لذیذ باشد، اما اینطور نبود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان