[ضمیر]

nothing

/ˈnʌθ.ɪŋ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هیچ‌چیز هیچ

مترادف و متضاد not a thing something
 • 1.I've had nothing to eat all day.
  1. من تمام روز هیچ‌چیز برای خوردن نداشتم [تمام روز هیچ‌چیز نخورده‌ام].
 • 2.There's nothing left.
  2. هیچ چیزی باقی نمانده است.
to mean nothing to somebody
برای کسی هیچ معنایی داشتن
 • He's a dangerous person, human life means nothing to him.
  او فرد خطرناکی است، زندگی انسان برای او هیچ معنایی [ارزش] ندارد.
to do nothing
هیچ کاری نکردن [انجام ندادن]
 • 1. She did nothing but criticize.
  1. او هیچ کاری به جز انتقاد انجام نداد.
 • 2. There's nothing much to do in our village.
  2. (هیچ) کار زیادی برای انجام دادن در روستای ما وجود ندارد.
 • 3. We did nothing this weekend.
  3. هیچ کاری این آخر هفته انجام ندادیم.
to cost nothing
هیچ هزینه‌ای نداشتن
 • It cost us nothing to go in.
  وارد شدن برای ما هیچ هزینه‌ای نداشت.
nothing else
هیچ‌چیز دیگر
 • Nothing else matters to him apart from his job.
  هیچ‌چیز دیگری به غیر از شغلش برای او اهمیتی ندارد.
nothing wrong
هیچ مشکلی
 • The doctor said there was nothing wrong with me.
  دکتر گفت که من هیچ مشکلی ندارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان