[صفت]

noted

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 برجسته نامدار، معروف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان