[اسم]

noticeboard

/ˈnoʊtəsbɔrd/
قابل شمارش

1 تابلو اعلانات

معادل ها در دیکشنری فارسی: تابلوی اعلانات
  • 1.Check out the noticeboard.
    1. به تابلو اعلانات نگاه کن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان