[صفت]

notional

قابل مقایسه

1 نظری تصوری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان