[حرف اضافه]

on behalf of

/ɑn bɪˈhæf ʌv/

1 از جانب از طرف، به نمایندگی از

  • 1.I called her on behalf of you.
    1. از جانب تو با او تماس گرفتم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان