[صفت]

ostentatious

/ˌɑːstenˈteɪʃəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more ostentatious] [حالت عالی: most ostentatious]

1 خودنمایانه متظاهر

مترادف و متضاد pretentious showy
  • 1.an ostentatious gesture/manner
    1 . یک رفتار خودنمایانه
  • 2.They criticized the ostentatious lifestyle of their leaders.
    2 . آنها از سبک زندگی متظاهر رهبرانشان انتقاد کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان