[قید]

ostentatiously

غیرقابل مقایسه

1 متظاهرانه به طور خودنمایانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان