[اسم]

ostracism

/ˈɔstrəˌsɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 طرد نفی

معادل ها در دیکشنری فارسی: طرد
مترادف و متضاد banishment exclusion rejection shunning acceptance
  • 1.to face social ostracism
    1. مواجه شدن با طرد اجتماعی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان