[اسم]

ostracism

/ˈɔstrəˌsɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 طرد نفی

مترادف و متضاد banishment exclusion rejection shunning acceptance
  • 1. to face social ostracism
    1 . مواجه شدن با طرد اجتماعی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان