[فعل]

to ostracize

/ˈɑːstɹɐsˌaɪz/
فعل گذرا و ناگذر

1 طرد کردن راندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان