[اسم]

pelota

(Basque pelota)
/pɪˈlɒtə/
غیرقابل شمارش

1 پیلوتا (نوعی بازی) تنیس با دیوار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان