[اسم]

percent

/pərˈsɛnt/
قابل شمارش

1 درصد

معادل ها در دیکشنری فارسی: پورسان درصد
  • 1.83 percent of people belong to working class.
    1. 83 درصد مردم از طبقه کارگر هستند.
  • 2.You got 20 percent of the answers right.
    2. به 20 درصد [سوال ها] جواب درست دادید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان