[فعل]

to perjure

فعل گذرا و ناگذر

1 شهادت دروغ دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان