[اسم]

pharming

/ˈfɑːrmɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 اصلاح نژاد

  • 1.pharming technology
    1. تکنولوژی اصلاح نژاد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان