[اسم]

pharynx

/ˈfɛrɪŋks/
قابل شمارش

1 حلق گلو

معادل ها در دیکشنری فارسی: گلوگاه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان