[اسم]

pole

/poʊl/
قابل شمارش

1 قطب

معادل ها در دیکشنری فارسی: قطب
The North/South Pole
قطب شمال/جنوب

2 تیرک تیر، دیرک

معادل ها در دیکشنری فارسی: تیر دیرک
مترادف و متضاد post
a flag pole
تیرک پرچم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان