[قید]

politely

/pəˈlaɪt.li/
غیرقابل مقایسه

1 مودبانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: مودبانه
مترادف و متضاد civility courtesy respect rudeness
  • 1.He thanked them politely.
    1. او مودبانه از آنها تشکر کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان